Podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITÍE „Creative dress“

Tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY určujú vzťah medzi CREATIVE DRESS EOOD (ďalej len „CREATIVE DRESS“) na jednej strane a použivatelia webových stránek a služeb umiestnených na adrese https://creative-sk.com/ (ďalej len „ Pod Použivatelia) na stráne druhej.
CREATIVE DRESS Ltd. je spolоčnosť založená podľa obchodného práva Bulharskéj republiky s UIC 204498205, so sídlom Blagoevgrad 2700, Todor Alexandrov č. 23, e-mailová adresa: [email protected] telefon: 0882246229 [ EA1]
CREATIVE DRESS EOOD je registrováný ako správca osobných údajov a je držatelom certifikátu č. …………… .. Pred použitím informacíe a obchodných služieb ponúkaných na adrese https://creative-sk.com/ (ďalej len „služby“) si prosím prečitajte plne zverejnené podmienky. Vizualizaciu https://creative-sk.com/ je každý použivateľ automaticky povinný dodržovat nižšie uvedené podmienky.
Tento dokument obsahuje informaciu o činnosti CREATIVE DRESS a všeobecné podmienky pre použivanie služeb poskytovaných „CREATIVE DRESS“, upravující vzťahy medzi námi a každým z našich registrovaných použivatelov.
Potvrdzenie Všeobecných podminok je nutnou a závažnou podminkou pre uzatvarenie zmluvy medzi Použivatelom a „CREATIVE OBLEčENIE “.
 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Art. 1 Služby poskytované CREATIVE DRESS Použivatelia sú službami informačnej spoločnosti vo zmyslu zákona o elektronickom obchode.
Art. 2. „CREATIVE DRESS“ je e-shop dostupný na webové stránke https://creative-sk.com/, prostrednictvom ktorého majú zákazníci možnosť uzavrieť zmluvy o predaji a dodání produktov ponukaných CREATIVE DRESS.
IDENTIFIKACIA A REGISTRACIA
Art. 3 (1) „CREATIVE DRESS“ identifikuje použivatelov webu uložením suborov protokolu na serveru na adrese https://creative-sk.com/ a na IP adrese použivatelov.
(2) „CREATIVE DRESS“ má právo shromažďovat a používať informaciu o Použivateloch po jejich registráci. Informacie, podľa nich je možne osobu identifikovať, môžu zahrňovať , meno priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresu, telefon, a akejkoľvek ďalšie informacie, ktoré osoba dobrovoľne poskytne pri registráciu. Tieto informácie tiež zahrnujú ďalšie informacie, ktoré použivateľ zadává, používá alebo poskytuje pri používánie služieb poskytovaných „CREATIVE DRESS“
(3) Použivatelia se tiež môžu identifikovať prostřednictvom svojich registraci na Facebook a Google.
Art. 4 (1) „CREATIVE DRESS“ venuje svoju starostlivosť a zodpovedá za ochranu informací o Použivateľovi, ktoré mu boli známe v súvislosti s registraciou - s výhradou tychto Všeobecných podminok, s výnimkou pripadov vyššej moci, náhodné události alebo škodlivého jednání třetích osôb.
(2). V registračnom formuláre vyplneným použivateľom pri registraciu „CREATIVE DRESS“ označuje povinné alebo dobrovoľne poskytnutie údajov a vysledok odmítnutia poskytnuť údaje. Suhlasom s tými Všeobecnými podminkami sa použivateľ zaväzuje urobiť informacie o ňom v poradi, ktoré poskytol.
(3) Obmedzenie podľa odst. 1 sa nevzťahuje na prípady, kde existuje povinnosť CREATIVE DRESS poskytnúť osobné informácie o Použivateľovi příslušným státným orgánom v súlade s platnými právnými predpismi.
Art. 5 (1) „CREATIVE DRESS“ shromažďuje a používá informacie podľa čl. 5 odst. 1 písm. 4 za účelom stanoveným v týchto Všeobecných podminkách a za ponuku nového produkta / alebo služieb Použivatela (zdarma alebo platené). Popsané účely, pre ktoré sú tieto informacie použité, nie sú taxativně uvedené a nezakládajú povinnosti „CREATIVE DRESS“.
(2) Prijatím tychto všeobecných podmienok súhlasí použivateľ so zpracováním svojich osobných údajov pre účel tejto dohody a priamým marketingom.
Art. 6 (1) Použivateľ sa môže zaregistrovať vyplnením príslušného elektronického registračného formuláru, ktorý je k dispozici v reálnom čase (online) na internetu na webové stránke „CREATIVE DRESS“, a s tým vyjadruje svoj súhlas s tými Všeobecnými podmienkami a prijíma, že je oprávněn .
(2) Stisknutím tlačítka virtuálnej registracie, ktorý má pravomoc písomne potvrdiť všeobecné podmienky, Použivateľ učiní elektronické hlaseni vo zmyslu zákona o elektronickom dokumentu a elektronickom podpisu a potrvdzuje, že sa zoynamil s tými Všeobecnými podmienkami, prijíma a sa zaväzuje ich dodržovať. Zaznamenáním na vhodnom médiu na server „CREATIVE DRESS“ pomocou
obecne uznávané normy pre prevod technickým sposobom, ktorý umožňuje jej reprodukci, elektronické prohlášení nabývá kvality elektronického dokumentu vo zmyslu citovaného zákona. „CREATIVE DRESS“ môže v suboroch protokolu na svojom servere ukládat IP adresu Použivatela, akejkoľvek informácie nevyhnutné pre neho identifikaciu a reprodukciu jeho elektronického výpisu pre prijatie Všeobecných podminok v prípade sudného sporu. Informácia týchto všeobecných obchodných podmienok je prístupne na internetu na webovéj stránke „CREATIVE DRESS“ sposobon, ktorý umožňuje jeho ukládání a reprodukci.
(3) Pri vyplňováni žiadosti o registraci je použivateľ povinen poskytnút podrobne a správné údaje o totožnosti (pre fyzické osoby), právnom stave (pre právnické osoby) ďalšich udajoch požadovaných z elektronickéj formy „Creative DRESS“ a aktualizováno do 7 (sedmich) dni od jejich zmeny. Použivateľ potrvdzuje, že súhlasí s poskytnutím požadovaných osobných údajov, čím zaručuje, že dátum, ktorý poskytne počas registračného procesu, je pravdivá, úplná a presná, a kým je aktualizován, bude ich aktualizovat načas. V prípade poskytnutí nepravdivých informací má CREATIVE DRESS právo ukončit nebo pozastavit poskytováné služby hned a bez upozorněnia dopredu, stornovať registracie Použivateľa.
Art. 7 (1) Použivateľ dostane pri registraciu jedinečné uživateľské meno a heslo na prístup ku službám prístupným prostřednictvom webových stránok „CREATIVE DRESS“.
(2) Mena použivateľa, pod ktorým sa registruje, mu nedává žiádne iné práva ako právo používať konkrétne použivateľské meno v internetovom obchodě „CREATIVE DRESS“.
(3) Žiadateľ o registracii ako zástupca právnickéj osoby je povinen uviesť svoje celé meno a adresu. meno právnickéj osoby zastupující. Prijatím podmienek zaručuje a potvrdzuje, že má zmluvný vzťah
uživateľská spoločnost, ktorou zaregistroval. Pri zadávání nesprávných alebo zavádzajucích informací je účastník odkazaný práva na prístup ku službám webovéj stránky CREATIVE DRESS.
(4) Použivateľ je povinen davať pozor a urobiť nevyhnutné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, za účelom ochrany svojho hesla, nezverejneníe hesla tretým osobám a okamžitého oznámení „CREATIVE DRESS“ neoprávněný prístup,a pravděpodobnost a podozrenie na takový prístup. Má odpovědnost a riziko, že si bude chránit svoje heslo, a davať pozor ,ktoré učiní on lebo tretia strana pomocou svojho hesla.
Art. 8 (1) Použivateľ má právo na prístup k on-line prístupu ku službám poskytovaným prostrednictvom webovéj stránky „CREATIVE DRESS“ za podminok a požiadavok na prístup stanovených „CREATIVE DRESS“. Na používánie služieb musí použivateľ zadať svoje uživatelské meno a heslo. (2) Použivateľ má právo na prístup a opravu svojich osobných údajov poskytnutých pri registraci v on-line režimu.

OBJEDNÁVKA

Art. 9 (1) Spotrebitelia používajú rozhraní na webovéj stránke „CREATIVE DRESS“ k uzatvaraniu smluv na produkty ponukané „CREATIVE DRESS“ v internetovom obchode. Zmluvu je možno uzavrieť tiež po uskutočnení telefonného hovoru.
(2) Zmluva o nákupe a predaje produktov sa považuje za uzavrenou po potvrdzení objednávky „CREATIVE DRESS“.
(3) Ak produkt není k dispozici, vyhrazuje si „CREATIVE DRESS“ právo odmítnuť objednávku.
Art. 10 (1) Za účelom vyžádání objednávky je použivateľ povinen registrovať sa alebi sa identifikovat v súlade s podmienkami uvedenými v týchto Všeobecných podmienkách a tiež vstupiť do systému prostřednictvom identifikacie pomocou použivatelského mena a hesla.
(2) Po výbere jedného alebo viacej produktov ponukané na webovej stránke CREATIVE DRESS musí použivateľ pridat tieto produkty do svojho zoznamu („košík“, „košík“).
(3) Je potrebne, abyPouživateľ poskytol údaje o dodáni a zvolil spôsob a dobu platby ceny, p a bude objednávka potvrdzovaná prostřednictvom rozhraní e-shopu.
(4) Po ukončeni objednávky Použivateľ obdrží e-mailom potvrdzení, že jeho objednávka bola prijatá.
CENY
Art. 11 (1) Ceny produktov , ponukané v internetovom obchode sú ceny uvedené na internetových stránkách „CREATIVE DRESS“ v době objednání, s výnimkou pripadov zjevné chyby.
(2) Ceny produktov nezahŕňajú DPH, ak se predpokládá, že bude účtována.
Art. 12 CREATIVE DRESS si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornení změnit ceny produktov, ponukané v internetovom obchode a tieto zmeny nebudú mať vliv na už prijaté objednávky.
Art. 13 (1) „CREATIVE DRESS“ môže poskytovať zľavy na produkty ponukané v internetovom obchode v súlade s bulharskými právnými predpismi a pravidlami stanovenými „CREATIVE DRESS“. Pravidla na takové zľavy sú k dispozici v mieste, kde je zľava uvedená. Zľavy môžu byť poskytované v rôzných formách (napr. Propagačné akcie, věrnostné zľavy, poskytované jednotlive, náhodne alebo dosledkom účasti v súťaži alebo klientskom prieskumu).
(2) Pri objednávke a nákupu rovnakeho produktu sa nedá kombinovať rôzné typy zľiav..

PLATBA

Art. 14 Ak spotrebiteľ z akejkoľveku dôvodu vrátí produkt s právom na vrátenie, cena, na ktorú sa vzťahuje náhrada, sa zníží o hodnotu zľavy obdržené za produkt a vratí sa len skutočne zaplatená čásťka.
Art. 15 (1) Spotrebitel môže zaplatiť cenu za objednané produkty pomocou jedných z možností uvedených na webových stránkách. Na adrese https://creative-sk.com/ je možno dobierka. 
(2) Ak si použivateľ zvolí možnosť doručení kurierom a platí v hotovosti, musí pri prevzatí produktov zaplatiť cenu objednaného produktu spolu s dodacíou cenou kuriera.
Art. 16 Ak si použivateľ zvolí spôsob platby zahrnujúcí poskytovatele platobných služieb tretiej strany, môže byť viazaň podmienkami a / alebo poplatky tejto tretiej strany.
Art. 17 CREATIVE DRESS neodpovedá, ak platobná metoda zahrnujúcí poskytovatele platebných služieb tretiej strany není dostupná a je neúčinná z dôvodov, ktoré nebude vina CREATIVE DRESS

DOPRAVA

Art. 18 (1) Dodánie objednaného produktu s kurierom na odberovom mieste alebo dodacej adrese uvedenou použivatelom na území Slovenskej republiky. Dodánie je na náklady Použivatelov, ak nie je na https://creative-sk.com/ uvedeno inak.
(2) Pred odosláním objednaného produktu má „CREATIVE“ právo kontaktovat Použivatelov na ich určenom telefone s císlom a určiť podrobnosti o objednávke a / alebo dodávke.
(3) „CREATIVE DRESS“ neodpovedá za nesplnenie objednávky v pripadoch, ak Použivateľ poskytol nesprávné, neúplné a / alebo nepresné osobné údaje, vratané pripadov, ked poskytol neúplnú, nepresnú alebo fiktivnú adresu alebo telefonné číslo.
(4) V prípadoch, ak bola dohodnuta záloha, bude objednávka odoslána 3-5 dni po obdržani platby. Požiádá-li Použivateľ, aby jeho objednávka dorazila do určitého dátumu, pošle žiadosť, ak je to možné.
Art. 19 Dodánie sa uskotočnuje vo lehotách popisaných v každéj možnosti dodáníe v modulu rozhranie objednávky. V výnimočných prípadoch si CREATIVE DRESS vyhradzuje právo predlžiť dodaciu lehotu a načas informovať Použivatelov.
Art. 20 (1) Objednané produkty sa doručujú podpisom a väčšie zásielky (podľa uvážení kuriera) se dodávají ku vchodu do budovy.
(2) Sportrebiteľ je povinen produkty skontrolovať v momente dodánía a v prípade zjistených nesrovnalostí, vad a poškodení okamžite informovať. Ak to použivateľ neučiní, bude dodávka prijata bez výhrad.
Art. 21 (1) V prípade nemožnosti alebo ťažkostis osobným doručením adresátovi sa zásielky doručujú takto:
a) pre obchodnú adresu - osobne s pracoviskom adresy s uvedením mena osoby, ktorá zásielku prijala;
b) u domovskéj adresy člena domácnosti s uvedením mena osoby, ktorá zásielku prijala.
(2) Jestli nie je možné zásielku doručiť, čo nie je spôsobeno vinou „Kreative Oblečenie“ alebo kurierom, zavolá osoba, ktorá zásielku doručila, na kontaktný telefon určený použivatelom, aby určila, akou kanceláriou kuriera môže použivateľ obdržať dodávku.
(3) Ak nie je možné naviázať kontakt s použivatelom, zmluvu o predaji na diálku bude automaticky ukončena.
Art. 22 (1) V prípade medzinárodných dodávok sa použivajú pravidla pre doručovánie a prijimaní zásilok príslušné vnitroštátnej poštovnej službe a príslušnému vnitrostátnemu právu zemí, v ktorej sa prijemcu produktu nachadzá. (2) Všetky dovozné poplatky pri dovozu produktu nesie použivateľ. Použivateľ nemôže požiadovať vrátenie peňazí, ak odmetol zaplatiť dovozné poplatky lebo obdržal zásielku.
Art. 23 CREATIVE DRESS si vyhradzuje právo kedykoľvek změniť dostupné spôsoby doručenia a platobnej metody a / lebo podmienky zverejnením dostupných sposobov doručena a platobných metod na Webu bez ďalšího upozornení.

ODMIETNUTIE A VÝMENA

Art. 24 (1) Spotrebiteľ má právo odstupiť od zmluvy bez udánia dôvodov, bez odškodnení lebo sankcie do 14 dni od dňa prevzatia produktu uživateľom alebo treťou stranou.
(2) Aby mohol použivateľ uplatniť svoje právo podľa tohoto odstavca, musí jasne informovať „CREATIVE DRESS“ o svojom rozhodnutí odstupiť od zmluvy a jednotlive identifikovať produkty, ktoré chce vrátiť, poskytnutím všetkých podrobností o dokončenéj objednávke a dodávke, mimo inéj: obsah a hodnota objednávky, údaje o osobe o osobe vykonávajúcej objednávku, údaje o osobě prijimajúcí doručenie a dátum doručenia.
(3) „CREATIVE DRESS “ zverejní na svojich webových stránkách formulár pro uplatnení práva na odstupenie od zmluvy.
(4) Za účelom uplatnenía práva na odstupenie od zmluvy dává „CREATIVE DRESS “ použivatelovi možnosť vyplniť a odoslať prostrednictvom elektronického webu štandardného formuliára pre odstupeni od zmluvy alebo inou jednoznačnou aplikaciou. V takových prípadoch „CREATIVE DRESS“ okamžite zašle spotrebitelovi potvrdzenie o prijatie jeho odmietnutia na trvalom nosiči.
(5) Použivateľ je povinen vrátiť produktu na svoj vlastný účet povinný spolu s účtenkou a fakturou, ak je k dispozici, ich predáním do „CREATIVE DRESS “ alebo k tomu zmocnené osobe, do 14 dni odo dňa, ked použivateľ uplatnil svoje právo na odstupenie.
(6) CREATIVE DRESS má právo odložiť vrátenie platieb, pokiaľ nebude produkt vrátený naspät alebo pokiaľ nebude ponuknutý dôkaz, že produkt bol odoslaný spät, podľa toho, čo nastane skôr..
(7) V prípade, že použivateľ nesplní svoju povinnosť podľa odstavca 5 bez oznámení CREATIVE DRESS o zmeškani a bez udánia platného dôvodu, má sa za to, že vzal spät svoje prohlášeníe pre uplatnení zrušenia zmluvy.

Art. 25  Spotrebiteľ není oprávnen od zmluvy odstupiť, pokiaľ je predmetom zmlouvy:

  • výrobky vyrobené podľa individuálných špecifikací alebo jasne prispôsobené;
  • výrobky, ktoré môžu zhoršovať kvalitu alebo výrobky s krátkou trvanlivosťou;
  • pre noviny, časopisy alebo časopisy, vrátane dovozných a cudzojazyčných časopisov;
  • výrobky, ktoré sa nedajú vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a ktoré sú vytištené po dodání;
  • zapečetěné zvukové a obrazové záznamy nebo zapečetěný počítačový software, které jsou vytištěny po dodání. Ak je poskytovaná služba informací, ktoré sú prispôsobené povaze použití a jednorázové prijatie použivatelom nemá žiádný zmysel pre jej vráteni [EA2]


Art. 26 CREATIVE DRESS vrátí Použivatelovi cenu, ktorú zaplatil za vráteni produktu. Platba Visa a MasterCard. Ak je požadováno vrátení peňazí po zrušení alebo nároku zaplateným kartou, bude čásťka vrátena na kartu, ktorá platbu urobila.

REKLAMACIE

Art. 27 (1) Spotrebiteľ má právo požiadovať akukoľvek neshodu produktu so zmluvným / objednaným, ak boli po dodání zjistené neshody s kupnou zmluvou..
(2) Spotrebiteľ je oprávnen reklamovať produktu bez ohľadu na to, či výrobca alebo obchodník poskytol obchodnú záruku na produkt alebo službu. Spotrebiteľ nemá nárok na reklamacie, ak je neshoda spôsobená prirodzeným opotrebením predmetu.
(3) Ak je uspokojení reklamacie provedeno výmenou produktu za iné, ktoré odpovedá dohodnutému produktu, "CREATIVE DRESS" zachová spotrebitelovi povodné záručené podmienky.
(4) Po predložení reklamacie produktu môže spotrebiteľ požiadať o vrátení zaplatenéj čiasťky, o výmene produktu za iný, odpovídajúcí zmluve, alebo zníženie ceny.
(5) Sťažnosť sa podává ústne na telefonné číslo určené „CREATIVE DRESS“ alebo písomne prostrednictvom uvedeného e-mailu, poštou alebo na adresu spoločnosti. CREATIVE DRESS predstavuje na svojom webu prístup k formuláru žiadosti.
(6). Pri podání reklamacie použivateľ specifikuje predmet reklamacie, jeho uprednostňovaný spôsob výriešenia reklamacie, rešpektive výššie nárokované čiásťky a adresu, telefonné číslo a e-mail na kontakt.
(7) Při podání reklamace musí spotřebitel přiložit také dokumenty, na nichž je reklamace založena, a to:
1. prijem hotovosti alebo faktura;
2. protokoly, akty nebo iné dokumenty ,ktoré dôkazujú nekonzistentnosť produktov alebo služby so zmluvou;
3. dalšíe dokumenty ktoré dôkazujú nárok podľa dôvodu a veľkosti.
(8) Nároky na spotrebné produkty je možne uplatniť najneskôr do dvoch mesiacov [EA3] od zjistenia nedodržanej smlouvy, tak aj i po uplynutí doby platnosti .
(9). Lehota sa pozastavuje na dobu nevyhnutnou k dosažení dohody medzi prodávajícím a spotrebitelom o vyriešení sporu.
(10) Ak CREATIVE DRESS poskytla obchodnú záruku na produkt a záručná doba je dlhšia ako lehoty pre uplatnení reklamacie podľa odst. 1 písm. 1, môže byť pohledávka uplatnena až do uplynutí obchodnej záruky.
(11) Podáníe stiažnosti nie je prekážkou nároku.
(12) CREATIVE DRESS vedie rejstrík nárokov. Dokument je použivateľovi zaslán na e-mail, ktorý uviedol, s uvedením čísla sťažnosti z rejstríku a typu produktu [EA4].
(13) Ak „CREATIVE DRESS“ vyhovuje nárok, vydá za nej úkon, ktorý je vyhotoven vo dvoch vyhotoveních a povinně poskytuje použivateľovi jednú kopiu.
ZÁRUKY
Art. 28 Spotrebitelia využívajú záručných lehot stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľov.

JEDNOSTRANNE UKONČENÍE

Art. 29 CREATIVE DRESS má právo, podľa svojho výhradného uvážení, bez oznámenia o jednostrannom ukončení zmluvy, ak zistí, že poskytované služby sú používáné v rozporu s tými obecnými podmienkami, právnými predpismi Slovenskéj republiky a obecne uznávanými morálnými normami.

DUŠEVNE VLASTNICTVÍ

Art. 30 (1) Práva k duševnému vlastnictví ku všetkým materiálom a zdrojov dostupným na webových stránkách CREATIVE DRESS (vrátane dostupných databází) podléhajú ochrane podľa zákona o autorských právoch a suvisejúcích právoch, patríacích CREATIVE DRESS alebo v sulade s tým určená osoba, ktorá postupila právo používať „CREATIVE DRESS“ a nemôže byť použitá v rozporu s platnými právnými predpismi.
(2) V prípade kopirovánia alebo reprodukce informací mimo prípustnej, ako i pri akejkoľvek iné porušenía práv duševného vlastnictví na zdroje „CREATIVE DRESS“ má „CREATIVE DRESS“ právo požiadovať náhradu za priamé a nepriamé škody, ktoré utrpely v plnom rozsahu veľkosť.
(3) Ak nie je výslovne dohodnute, použivateľ nesmie reprodukovať, upravovať, mazať, publikovať, distributovať a inak zverejnovať informačné zdroje zverejnené na webových stránkách CREATIVE DRESS.

Art. 31 (1) „CREATIVE DRESS“ se zavažuje venovať náležitou starosť tomu, aby umožnil použivateľovi bežný prístup k poskytovaným službám.
(2) „CREATIVE DRESS“ má právo zakázať alebo vymazať použivatelské meno a heslo pre prístup k profilu použivatelov v prípade, že použivateľ poruší práva duševného vlastnictví „CREATIVE DRESS“ na prvky obsadzené na jeho webovéj stránke - objekty duševného vlastnictví majetok.
(3) „CREATIVE DRESS“ si vyhradzuje právo pozastavit prístup k poskytovaným službám po oznámení v profilu použivateľov. CREATIVE DRESS má právo, ale nikoli povinnosť vymazať informačné zdroje a materiály zverejnené na svojich stránkách podľa svojho uvážení.

UKONČENÍE ZMLUVY

Art. 32 (1) S výnimkou pripadov uvedených v tychto Všeobecných podmienkách bude zmluva medzi stranami ukončena také ukončením činnosti „CREATIVE DRESS“ alebo ukončením údržby jeho webovéj stránky.
(2). Po ukončení zmluvy deaktivuje „CREATIVE DRESS“ profil použivateľov a odstraní heslo na prístup k nemu.
(3) Nie všetky ponôžky, legíny, plavky, prádlo je vratiť alebo výmeniť!

Art. 33 S výnimkou pripadov uvedených vyššie môže ktorákoľvek zo zmluvných stran ukončiť tuto zmluvu oznámením druhej strane v prípade neplnenía zmluvy jeden týždeň.

Art. 34 Písomná forma zmluvy sa považuje za splnenou zasláním e-mailové správy, stisknutým elektronického tlačítka na obsahové stránke, ktoré vyplní alebo vybere Použivateľ, alebo zaškrtnutím políčka (zaškrtávacího políčka) na webovéj stránke atd. podobné, ak je prohlášenie technicky zaznamenáno tak, že môže byť reprodukováno.

ÚRADY REGULUJUCÍ ČINNOSTI

Art. 35 Orgány, ktoré radia činnost CREATIVE DRESS, sú Komisia pre ochranu spotrebiteľov (CPC) a Komisia pre ochranu osobných údajov (CPDP) v týchto suradnicích:
Pre zákoník práce: Web: https://kzp.bg/contacts tel: 0700 111 22 email: [email protected] adresa: 4A Slaveikov námestí, fl. 3, 4 a 6
Pre CPDP: Web: https://www.cpdp.bg/ tel: 02 / 91-53-518 email: [email protected] adresa: 1592, Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2 ÚSPORA DOLOV

Art. 36 Strany prohlašují, že ak se niektorá z ustanovení tychto Všeobecných podmienok ukáže ako neplatná, nebude to mať vliv na platnosť celéj zmluvy alebo jejich iných částí. Neplatná doložka bude nahradzena zákonnými normami alebo zavedenou praxí.

ZMENA VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

(2) Nesouhlasí-li so zmenami Všeobecných podmienok, má Použivateľ právo od zmluvy odstupiť bez udánia dôvodov a bez odškodnеní alebo sankcie. Za účelom uplatnení tohto práva musí použivateľ oznámiť „CREATIVE DRESS“ do jednoho mesiaca od obdržania oznámenia podľa predchodzého pododstavce.
(3) V prípade, že použivateľ neuplatní svoj právo na odstupení od zmluvy v súlade s postupom stanoveným v tychto Všeobecných podmienkách, má sa za to, že zmena bola použivateľom prijatá bez výhrad.

ROZHODNÉ PRÁVO

Art. 37 Všetky záležitosti, ktoré nie sú tymi Všeobecnými podmienkami vyrešené, se riadia ustanovenými platných právných předpisov Bulharskej republiky.

Štandardný formulár pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy:
(vyplnte a pošlite tento formulár, len ak chcete zrušiť zmluvu)
Do:
..........................................................................................
Týmto Vás informujú, že sa vzdávame zmluvy uzavretá medzi mnou / nami na nákup nasledujúceho produktu / poskytnutie nasledujúcej služby:
…………………………………………………………………………………………………………
Objednáno Použivateľské meno - ……………………………………………………………………………………
Použivateľské adresy - ………………………………………………………………………………………………………
Podpis(y) použivateľov:……………………………………………….........................
(len ak je tento formulár na papieri)
Dátum: ………………………………………